EU-DUURZAAMHEIDSREGELS

EU-DUURZAAMHEIDSREGELS

De impact van textiel (waaronder kleding, kledingtoebehoren en schoeisel) op het milieu is groot en neemt nog steeds toe. De productie en consumptie van textielproducten blijft groeien en daarmee ook de impact ervan op het klimaat, het water- en energieverbruik en het milieu. In de EU is het verbruik van textiel, dat voor het grootste deel wordt geïmporteerd goed voor gemiddeld de op drie na grootste negatieve impact op het milieu en de klimaatverandering en de op twee na grootste voor water- en landgebruik vanuit een mondiaal levenscyclusperspectief.

https://environment.ec.europa.eu/document/download/74126c90-5cbf-46d0-ab6b-60878644b395_en?filename=COM_2022_141_1_EN_ACT_part1_v8.pdf&prefLang=nl

De Europese Green Deal

De Europese Green Deal heeft als doel om Europa in 2050 het eerste klimaat neutrale continent te maken. Daartoe worden ambitieuze milieudoelen en -doelstellingen geformuleerd, die weer als basis dienen voor richtlijnen en verordeningen die voortdurend worden ingevoerd.

Binnen de Europese Green Deal zijn er twee concrete plannen die relevant zijn voor het begrijpen van de huidige en toekomstige klimaatwetgeving:

 • EU Actieplan Circulaire Economie (CEAP) {KLIK HIER}
 • EU-strategie voor duurzaam en circulair textiel {KLIK HIER}

De Duurzaamheidsregels

Deze regels over duurzaamheid, als gevolg van de EU Green Deal zullen resulteren in bindende verplichtingen voor onze industrie.

Hieronder worden deze (16) wetgevingsregels opgesomd samen met hun stand van zaken ((on)beslist, in voege, in onderhandeling). {KLIK HIER}

 • Ecodesign for Sustainable Product (ESPR) – Regulation and Digital Product Passport (DPP)
 • Extended Producer Responsibility (EPR) under the Waste Framework Directive (WFD)
 • Waste Shipment Regulation (WSR)
 • Green Claims Directive (GCD)
 • Green Public Procurement (GPP)
 • Waste Framework Directive (WFD)
 • Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD or CS3D)
 • Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) and the European Sustainability Reporting Standards (ESRS)
 • Industrial Emissions Directive (IED)
 • Sustainable Finance (Taxonomy )
 • Microplastics
 • PFAS
 • Skin Sensitisers
 • Bisphenols
 • REACH Revision
 • PFHxA

De EU-wetgeving begrijpen en het EU-wetgevingsproces

Er zijn twee belangrijke concepten om te begrijpen hoe de EU wetgeving maakt: verordeningen (regulations) en richtlijnen (directives).

Een verordening is eigenlijk een algemene wet die voor alle EU-landen geldt. Het is een bindende wet die elk land moet naleven.

Een richtlijn is een wet die een minimumnorm vastlegt voor de EU-lidstaten. Elke lidstaat moet binnen twee jaar zijn eigen wet- of regelgeving vaststellen om te voldoen aan de minimumvereisten van de richtlijn. Lidstaten kunnen er ook voor kiezen om verder te gaan dan de minimumvereisten in de richtlijn.

Het EU-wetgevingsproces omvat het voorstellen van wetgeving door de Europese Commissie, die vervolgens wordt beoordeeld en eventueel gewijzigd door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie.

Als beide organen het na een dialoogfase, die meerdere jaren kan duren, eens worden over de tekst, wordt de wetgeving aangenomen.

Een verordening wordt direct bindend voor alle EU-lidstaten, zonder dat nationale omzetting nodig is, en treedt 20 dagen na goedkeuring in werking. Na de goedkeuring van een verordening kunnen gedelegeerde handelingen worden ontwikkeld. Gedelegeerde handelingen zijn secundaire wetten die niet-essentiële elementen van de oorspronkelijke wetgeving specificeren of wijzigen, waardoor aanpassingen of details (bijv. voor bepaalde industrieën) kunnen worden toegevoegd zonder het volledige wetgevingsproces opnieuw te doorlopen.

Zowel richtlijnen als verordeningen doorlopen het EU-wetgevingsproces waarbij de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie betrokken zijn. Eenmaal aangenomen verschillen hun wegen echter, richtlijnen moeten door elke lidstaat binnen een bepaalde termijn worden omgezet in nationale wetgeving.

Als u meer wil weten hoe de procedure van wetgeving op Europees niveau verloopt, dan raden wij volgende link aan: Ordinary legislative procedure | European Parliament (europa.eu)

In samenwerking met Euratex EURATEX-logo

Instagram

Ik blijf graag op de hoogte van de activiteiten van Creamoda

x

Leden Login

Creamoda
Leden Login