Wettelijke nota & privacy

Deze website is eigendom van:

Creamoda
Adres: Leliegaarde 22 te B-1731 ZELLIK
Contactgegevens: tel. 02/238.10.11, [email protected]
Ondernemingsnummer: 0407.694.265

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Beperking van aansprakelijkheid website

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies worden beschouwd.

Creamoda levert grote inspanningen opdat de informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen. Indien de informatie onjuist zou zijn, zal Creamoda de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Indien u onjuistheden zou vaststellen, kan u Creamoda contacteren.

Creamoda kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Creamoda geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Creamoda kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website bevat hyperlinks of verwijzingen naar websites of pagina’s van derden. Dit impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Creamoda verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.µ

Beperking van aansprakelijkheid e-mails en social media

Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden eveneens voor e-mailverkeer van Creamoda en de social media van Creamoda.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site alsook de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden enzovoort op deze site of op social media van Creamoda zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Creamoda of rechthoudende derden. Zij kunnen niet gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Privacy notice

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Creamoda, Leliegaarde 22 te B-1731 ZELLIK, tel. 02/238.10.11, [email protected] , ondernemingsnummer: 0407.694.265.

Deze privacy notice is van toepassing op onze huidige en vroegere leden, klanten, prospecten, leveranciers en op hun personeel, op personen die belangstelling hebben getoond voor onze diensten en op personen waarmee Creamoda en haar medewerkers in contact komen in het kader van haar missie en activiteiten.

Volgende categorieën van persoonsgegevens worden door ons verwerkt, afhankelijk van de relatie die wij met u hebben:

  • Algemene contactgegevens zoals naam, voornaam, geslacht, taal, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres
  • Informatie over uw zakelijke interesses in het kader van onze missie en activiteiten en om de belangen van onze leden te behartigen in de bedrijfswereld en in het sociaal en politiek overleg
  • Informatie over deelname aan onze events of opleidingen
  • Informatie over het gebruik van onze dienstverlening
  • Informatie afkomstig van het bezoek van onze website (zie verder ‘het gebruik van onze website’) of het gebruik van onze digitale nieuwsbrieven

Wij kunnen ook van derde partijen informatie ontvangen die op u betrekking heeft. Dergelijke derde partijen zijn beperkt tot overheidsinstanties (KBO, Belgisch Staatsblad,…) of publieke websites.Uw persoonsgegevens worden als volgend gebruikt, afhankelijk van de relatie die wij met u hebben:

  • In het kader van uw lidmaatschap (communicatie, vergaderingen, informatie in het kader van onze missie en activiteiten)
  • voor het uitvoeren van uw contract
  • om te antwoorden op uw verzoeken

Ze worden ook gebruikt om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op ons rusten (boekhoudkundige verwerking, beheer van geschillen en juridische procedures, …). Ze worden ook gebruikt voor activiteiten in het kader van een gerechtvaardigd belang. Hierbij zien wij er steeds op toe dat het evenwicht tussen dit gerechtvaardigd belang en het respect voor uw privé-leven bewaard blijft. Activiteiten met een gerechtvaardigd belang zijn: informatie over onze producten of diensten, uitnodigingen, activiteiten, informatie over economische, sociale of politieke actualiteit…

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan onze onderaannemers, wanneer wij op hen beroep doen om namens ons bepaalde diensten uit te voeren. In dergelijk geval kunnen deze derden uw gegevens alleen gebruiken binnen de strikte grenzen van de instructies die zij van ons krijgen. Uw persoonsgegevens worden bijvoorbeeld doorgegeven aan bevoegde overheden of bij wet bepaalde instanties.

Uw persoonsgegevens worden niet verkocht. Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan ontvangers buiten de Europese Unie.

Creamoda bewaart uw gegevens gedurende de duurtijd van onze relatie, tenzij er een wettelijke bewaartermijn geldt.

Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. We doen er alles aan om de nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te garanderen.

Overeenkomstig de bepalingen van de privacywetgeving, beschikt u over een recht op toegang tot en correctie of aanvulling van uw persoonsgegevens. U beschikt ook over het recht om vergeten te worden in de gevallen bedoeld in de wet. In geval van geschil met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken tot het geschil is beslecht. Tot slot beschikt u over het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

Om uw rechten uit te oefenen dient u ons een schriftelijk verzoek over te maken, gericht aan het adres van de onderneming of per e-mail aan [email protected]. Creamoda kan een bewijs van uw identiteit vragen.

U kunt zich bovendien steeds richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit via [email protected].

Het gebruik van onze website

Creamoda kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

Bovenstaande wettelijke nota en de activiteiten van Creamoda worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd.

Instagram

Ik blijf graag op de hoogte van de activiteiten van Creamoda

x

Leden Login

Creamoda
Leden Login